X
عضو آرتافرش شو
با عضویت در خانواده آرتافرش، از مزایای بینظیر عضویت، برخوردار شو
-امکان پیگیری تراکنشها
-تخفیفات موردی
-دریافت پشتیبانی سریعتر
-امکان درج مشخصات به عنوان بافنده
-امکان درج مشخصات به عنوان طراح
-امکان درج مشخصات به عنوان رنگرز
-امکان حذف نام آرتافرش از روی نقشه ها
برای عضویت در آرتافرش اینجا کلیک کنید

از فرم زیر برای پرداخت وجه به آرتافرش میتوانید استفاده کنید.
نام و نام خانوادگی :
شماره موبایل :
علت پرداخت :
توضیح :
مبلغ : ریال

Copyright © 2016 www.ArtaFarsh.com - Designed By ElbayTeam